Radka Sehnoutková, soprán


Nedda

Nedda

Nedda

Nedda

Zerlina

Zerlina

Frasquita

Frasquita

Helena

Helena

Blaženka

Blaženka

Blaženka

Blaženka

Blaženka

Blaženka

Zerlina

Zerlina

Zerlina

Zerlina

Zerlina

Zerlina

Polowetzes Mädchen

Polowetzes Mädchen

Polowetzes Mädchen

Polowetzes Mädchen

Adela

Adela

Adela

Adela

Adela

Adela

Terinka

Terinka

Terinka

Terinka

Terinka

Terinka

Papagena

Papagena

Papagena

Papagena

Papagena

Papagena

Anna

Anna

Musetta

Musetta

Musetta

Musetta

Miss Mary Lloyd

Miss Mary Lloyd

Miss Mary Lloyd

Miss Mary Lloyd

Miss Mary Lloyd

Miss Mary Lloyd

Frasquita

Frasquita

Karolina

Karolina

Karolina

Karolina

Karolka

Karolka

Serpina

Serpina

Susanna

Susanna

Susanna

Despina

Despina

Despina

Erste Nymphe

Erste Nymphe

Erste Nymphe

Erste Nymphe

Jitka

Jitka

Bastienne

Neu-Jahr

Pepi

Pepi

Pepi

Pepi

Weihnachten

Weihnachten

Ariadne

Ariadne

Ariadne

Mutter

Abschluss

Abschluss